ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายขวัญชัย สุขเรือง  รหัสนักศึกษา 6522000332  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1160500126621   บิดานายฉัตรมงคล   ทัพวงค์   มารดานางสาวอัมพร   สุขเรือง  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
2 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
3 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
5 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
6 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 65 2.5
2 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 64 2
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
3 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
4 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
5 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
6 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
7 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
8 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
9 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
10 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
11 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
12 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
13 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
14 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
15 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 10
รวม 175