ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนัทธพงศ์ จันแดง  รหัสนักศึกษา 6522000248  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601198916   บิดานายธงชัย   จันแดง   มารดานางสาวบุญธรรม   รอดเขียว  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
2 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
3 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
4 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 58 1.5
5 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
6 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
7 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
2 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 61 2
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
รวม 10