ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอนุพันธ์ มาน้อย  รหัสนักศึกษา 6522000211  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600095919   บิดานายสุธน   มาน้อย   มารดานางจำเรือน   มาน้อย  อายุ 31 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
2 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
3 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
4 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
2 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 59 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 บริจาคกระทง 25
2 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 10
3 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
รวม 55