ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรพงศ์ กลิ่นจันทร์  รหัสนักศึกษา 6522000202  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900778068   บิดานายเสน่ห์   กลิ่นจันทร์   มารดานางสาวพิมพารัตน์   เกิดน้อย  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
2 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
3 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
4 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 55 1.5
5 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
6 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 55 1.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 56 1.5
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
รวม 10