ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายยุทธนา สิงห์ชัย  รหัสนักศึกษา 6522000181  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601206226   บิดานายยุทธพล   สิงห์ชัย   มารดานางสาวสุนิดา   สิงห์ชัย  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
2 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
3 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
4 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
5 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
6 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
7 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 75 3.5
2 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 70 3
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
3 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
5 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
6 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
7 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
8 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 10
รวม 100