ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายยศพล ครุทนาค  รหัสนักศึกษา 6522000172  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900777185   บิดานายละออ   ครุทนาค   มารดานางสาวพเยา   ครุทนาค  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
2 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
3 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
4 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
5 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 73 3
6 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
7 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
2 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 72 3
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
3 65/2 กิจกรรมพัฒนากศน.ตำบลพรานกระต่าย(ตัดต้นไม้) 10
4 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
5 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
6 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
7 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 75