ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอนุวัฒน์ พลอาจ  รหัสนักศึกษา 6522000154  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900752026   บิดานายบุญมี   พลอาจ   มารดานางอุไรวรรณ   หอมรื่น  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
2 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
3 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
4 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
5 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
6 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 74 3
7 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 82 4
8 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 81 4
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 71 3
2 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 74 3
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
3 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
4 65/2 กิจกรรมพัฒนากศน.ตำบลพรานกระต่าย(ตัดต้นไม้) 10
5 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
6 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
7 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
8 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
9 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
10 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
11 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
12 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 125