ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวงศธร ระถาพล  รหัสนักศึกษา 6522000060  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1249900799069   บิดานายมนัส   ระถาพล   มารดานางสาวศศิกานต์   บางระหัด  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
2 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
3 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 81 4
4 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
5 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
6 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
7 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
8 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
2 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 76 3.5
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 25
3 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
4 65/2 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด 10
5 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2566 วันที่ 16 ธ.ค.65 10
6 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
รวม 75