ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชัยวัฒน์ เงินทอง  รหัสนักศึกษา 6522000042  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601207583   บิดานายอุเทน   อินปาน   มารดานางสาวพิลาวัลย์   เงินทอง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
2 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
3 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
4 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 61 2
2 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
3 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
4 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่9-12มกราคม2566 20
5 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่6-10มีนาคม2566 20
6 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่13-17กุมภาพันธ์2566 20
7 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
8 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
9 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
10 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
11 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
12 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
13 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
14 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 180