ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายไทยพิทักษ์ ทวีกุล  รหัสนักศึกษา 6522000024  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1104000181286   บิดานายทวี   ทวีกุล   มารดานางสาวสนธิ์   ขวัญมา  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
รวม 5    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
3 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่9-12มกราคม2566 20
5 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่6-10มีนาคม2566 20
6 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่13-17กุมภาพันธ์2566 20
7 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
8 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
9 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
10 66/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 5
11 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
12 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
13 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
14 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
15 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 200