ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปิยวัฒน์ เสือดี  รหัสนักศึกษา 6512000689  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1104400007968   บิดานายวราเวศน์   เสือดี   มารดานางสาวอุทุมพร   คลังกลาง  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
2 65/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
3 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
4 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 68 2.5
5 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
6 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
7 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
8 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
9 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
10 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
11 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 71 3
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 73 3
3 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 78 3.5
4 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
2 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
3 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
5 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
6 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
7 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
8 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
9 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
10 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
11 65/1 โครงการปัจฉิม 10
12 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
13 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
รวม 120