ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุรีรัตน์ อัศจรรย์  รหัสนักศึกษา 6512000643  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1103704038153   บิดานายชัยรัต   อัศจรรย์   มารดานางนางสุนนท์   ภูพลผัน  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
2 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
3 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
4 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
5 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 68 2.5
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 66 2.5
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
2 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
3 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
5 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
6 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
7 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
8 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
9 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
10 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
11 65/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 25
12 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่9-12มกราคม2566 20
13 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่6-10มีนาคม2566 20
14 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่13-17กุมภาพันธ์2566 20
15 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
รวม 195