ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอริสา พลาพล  รหัสนักศึกษา 6512000522  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601210258   บิดานายพิทักษ์   พลาพล   มารดานางมานี   พลาพล  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
2 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
3 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
4 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
5 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
6 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
7 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 65 2.5
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 64 2
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการพลเมืองดีตามรอยยุคล 10
2 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
3 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
4 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
5 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
6 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
7 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
8 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
9 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
10 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
11 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
12 65/1 โครงการปัจฉิม 10
13 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
14 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
15 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
16 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
17 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 3
18 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
19 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
20 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
21 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
รวม 213