ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพัฒนะกริช พลขันธ์  รหัสนักศึกษา 6512000296  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601203600   บิดานายเกรียงศักดิ์   พลขันธ์   มารดานางสมหวัง   พลขันธ์  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 57 1.5
2 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
3 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
4 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
5 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
6 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
7 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
8 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
9 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
รวม 25    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 56 1.5
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 59 1.5
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 67 2.5
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0