ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัตนา สาคุณ  รหัสนักศึกษา 6512000232  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 5570100032946   บิดานายนิพนธ์   สาคุณ   มารดานางพิกุล   สาคุณ  อายุ 44 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
2 65/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
4 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
5 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
6 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 78 3.5
7 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 77 3.5
8 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 84 4
9 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 82 4
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 71 3
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 74 3
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 71 3
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 80 4
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 71 3
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
2 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
3 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
5 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
6 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
7 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
8 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
9 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
10 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
11 65/1 โครงการปัจฉิม 10
12 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
13 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
รวม 120