ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปริชญา เกษี  รหัสนักศึกษา 6512000205  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900792681   บิดานายคะนอง   เกษี   มารดานางกัญญาณัฐ   เกษี  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
2 65/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
3 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
4 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
5 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
6 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
7 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
8 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
9 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
10 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 63 2
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 70 3
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
2 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
3 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
4 65/2 บริจาคกระทง 50
5 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
รวม 100