ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายคุณานนท์ บัวบาน  รหัสนักศึกษา 6512000193  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601207711   บิดานายเสริมศักดิ์   บัวบาน   มารดานางอัญชลี   บัวบาน  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
2 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
3 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
4 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
5 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
6 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
7 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 64 2
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
2 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
3 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
4 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
5 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
6 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
7 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
8 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
9 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
10 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
11 65/2 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด 10
12 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
13 65/2 บริจาคกระทง 25
รวม 145