ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนากร เรืองวงษ์  รหัสนักศึกษา 6512000184  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601199866   บิดานายอนันต์   เรืองวงษ์   มารดานางทวี   เรืองวงษ์  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
2 65/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
3 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
4 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
5 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
6 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 59 1.5
3 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 63 2
4 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
2 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
3 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 30