ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวขวัญฤทัย ไฝเพชรดี  รหัสนักศึกษา 6512000175  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1129900276075   บิดานายลำยงค์   ไฝเพชรดี   มารดานางยุพิน   แก้วลิ  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
2 65/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
3 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
4 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
5 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
6 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
7 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 73 3
8 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
9 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 76 3.5
10 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
11 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 82 4
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 71 3
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 66 2.5
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 81 4
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 กิจกรรมพัฒกศน.ตำบลพรานกระต่าย 10
2 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
3 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/2 บริจาคกระทง 50
5 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
6 66/1 พัฒนาศกร.ตำบลพรานกระต่าย 5
รวม 95