ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาลัย สุขพุฒ  รหัสนักศึกษา 6512000102  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1470900133133   บิดานายสมชัย   สุขพุฒ   มารดานางฉวีวรรณ   วรจักดิ์  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
2 65/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
4 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
5 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
6 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
7 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
8 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 75 3.5
9 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
10 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 69 2.5
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 71 3
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
2 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
3 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
5 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
6 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
7 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
8 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
9 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
10 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
11 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
12 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
13 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
14 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
15 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่9-12มกราคม2566 20
16 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่6-10มีนาคม2566 20
17 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่13-17กุมภาพันธ์2566 20
รวม 205