ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัชฎาพร โพธิ์นอก  รหัสนักศึกษา 6512000081  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900620499   บิดานายมนู   โพธิ์นอก   มารดานางสาวรุ่งรัตน์   พลอยประดับ  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
2 65/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
3 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
4 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
5 65/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
6 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
7 65/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
8 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
9 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
10 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
11 66/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 68 2.5
3 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 75 3.5
4 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
2 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
3 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
4 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
5 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
6 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
7 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
รวม 75