ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิทยา โพธิ์สอาด  รหัสนักศึกษา 6512000045  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601183650   บิดานายคำรณ   โพธิ์สอาด   มารดานางสนธิ์   โพธิ์สอาด  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
2 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
3 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
รวม 12    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 60 2
2 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
2 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
3 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
4 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
5 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
6 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
7 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
8 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
9 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
10 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
11 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
12 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
13 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
14 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 170