ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอาภัสรา สุกเปล่ง  รหัสนักศึกษา 6422000517  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600117491   บิดานายจำนอง   สุกเปล่ง   มารดานางมั่น   ส่องแสง  อายุ 28 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 74 3
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 72 3
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
4 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
5 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
6 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
7 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
8 65/2 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
9 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 72 3
10 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 77 3.5
11 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 81 4
12 66/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
13 66/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 85 4
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 76 3.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 76 3.5
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 73 3
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
5 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 77 3.5
6 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
2 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
3 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
4 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
5 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
6 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
7 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
8 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
9 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
10 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
11 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
12 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่9-12มกราคม2566 20
13 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่6-10มีนาคม2566 20
14 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่13-17กุมภาพันธ์2566 20
15 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
16 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
17 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 220