ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงลักษณ์ สุขสำราญ  รหัสนักศึกษา 6422000508  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1560101628009   บิดานายสมพงษ์   เกตุรงค์   มารดานางสาวอำพร   ปลื้มวงศ์  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
2 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
3 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
4 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
5 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
6 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
7 66/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 65 2.5
3 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 59 1.5
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 59 1.5
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 10
2 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
3 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
4 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
5 65/1 โครงการภาษาจีนเพื่อการค้า 40
6 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
7 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
8 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
9 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
10 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
11 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
12 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
13 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
รวม 230