ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกนกวรรณ จงมีธรรม  รหัสนักศึกษา 6422000478  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601177951   บิดานายยุทพงษ์   จงมีธรรม   มารดานางสาวประทีป   พะโยม  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
4 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
5 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
6 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
7 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
8 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
9 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
10 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 71 3
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 65 2.5
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 71 3
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
2 65/2 บริจาคกระทง 50
รวม 100