ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรวัฒน์ เดชะผล  รหัสนักศึกษา 6422000469  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900729393   บิดานายเสน่ห์   เดชะผล   มารดานางเพ็ญ   ถิ่นแปลง  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 59 1.5
2 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
3 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 56 1.5
4 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
5 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
6 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
2 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 1
2 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
3 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 10
4 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
รวม 31