ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุวิน สาคร  รหัสนักศึกษา 6422000432  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142119   บิดานายบานเย็น   สาคร   มารดานางครั่น   สาคร  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 0 2
2 64/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0 2
3 64/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 0 2
4 64/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 0 2
5 64/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 0 2
6 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 0 2
7 64/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 0 3
8 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 0 2
9 64/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
10 64/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 0 2
2 64/2 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 0 1.5
3 64/2 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 0 2
4 64/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 0 1.5
5 64/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 0 2.5
6 64/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 0 2
7 64/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 0 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กพช.เก่า 280
รวม 280