ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางไอลดา ถมทอง  รหัสนักศึกษา 6422000375  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600089790   บิดานายแก้ว   รอดกสิกรรม   มารดานางละมัย   รอดกสิกรรม  อายุ 31 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 58 1.5
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
4 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
5 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
6 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
7 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
8 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
9 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
10 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 75 3.5
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
2 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
3 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
5 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
6 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
7 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
8 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
9 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
10 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
11 65/1 โครงการปัจฉิม 10
12 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
13 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
14 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
15 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
16 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
17 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
18 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 15
รวม 180