ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนริน พุทธรักษา  รหัสนักศึกษา 6422000366  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1199600415720   บิดานายนพดล   อ้วนดำ   มารดานางพรพิมล   พุทธรักษา  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
2 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
3 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 57 1.5
4 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
5 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 59 1.5
6 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 61 2
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 57 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
2 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
รวม 20