ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ แจ้งสว่าง  รหัสนักศึกษา 6422000339  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900786796   บิดานายบรรจง   แจ้งสว่าง   มารดานางสาวประคอง   ปาสาโท  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
2 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
รวม 9    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 55 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
2 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
3 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
4 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
5 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
รวม 80