ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปฏิภาณ เสรีภาพ  รหัสนักศึกษา 6422000302  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900605295   บิดานายสันติ   เสรีภาพ   มารดานางอารีย์   เสรีภาพ  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
4 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
5 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
6 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
2 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
2 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
3 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
4 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
5 65/2 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด 10
6 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
รวม 70