ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเจษฎาพร อุดมสุข  รหัสนักศึกษา 6422000209  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900646196   บิดานายอุทิตย์   อุดมสุข   มารดานางสาวพรทิพย์   หงษ์ยนต์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
4 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
5 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
6 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
7 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
8 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
9 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
10 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
11 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 72 3
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 66 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 72 3
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 71 3
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
5 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 77 3.5
6 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 71 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
2 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
3 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
4 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
5 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
6 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
7 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
8 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
9 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
10 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
11 65/2 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด 10
12 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2566 วันที่ 16 ธ.ค.65 10
13 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
14 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
15 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
16 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
17 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
18 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
รวม 230