ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกีรติ อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 6422000197  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601194295   บิดานายนริศ   อินทพงษ์   มารดานางสาวจำรอง   พลแก้ว  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
2 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
4 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
5 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 62 2
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0