ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรภัทร พลมูลตรี  รหัสนักศึกษา 6422000179  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1759900461772   บิดานายสุรชัย   พลมูลตรี   มารดานางสาวพวรรณ   หลักหลวง  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
4 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
5 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
6 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
7 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
8 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 70 3
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 65 2.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
รวม 20