ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบัณฑิตา พรหมประเสริฐ  รหัสนักศึกษา 6422000151  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1640101471991   บิดานายบัณฑิต   พรหมประเสริฐ   มารดานางสาวน้ำผึ้ง   ทับนาค  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
4 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
5 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
6 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
7 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
8 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
9 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
10 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
11 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
12 66/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
13 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 57 1.5
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 71 3
5 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 76 3.5
6 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 73 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
2 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
3 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
4 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
5 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
6 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
7 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
8 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
9 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
10 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
11 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
12 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
13 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
14 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
15 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
16 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
รวม 210