ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนากร รอดกสิกรรม  รหัสนักศึกษา 6422000142  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900717808   บิดานายสิทธิเวช   รอดกสิกรรม   มารดานางสาวอรษา   อินทพงษ์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
4 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
5 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
6 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
7 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 66 2.5
2 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
2 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 10
รวม 30