ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจันทร์จิรา บัวละคร  รหัสนักศึกษา 6422000133  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1360400227181   บิดานายสุคนธ์   บัวละคร   มารดานางสาวบุญปัน   ศรีแก้ว  อายุ 26 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
4 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
5 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
6 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
7 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
8 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
9 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 81 4
10 65/2 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
11 66/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
12 66/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
13 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 68 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 79 3.5
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 75 3.5
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
5 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 75 3.5
6 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 71 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
2 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
3 65/1 โครงการพลเมืองดีตามรอยยุคล 10
4 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
5 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
6 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
7 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
8 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
9 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
10 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
11 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
12 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
13 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
14 65/1 โครงการปัจฉิม 10
15 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
16 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
17 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
18 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
19 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 5
20 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
21 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
22 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
23 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
24 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
25 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
26 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
27 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 280