ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจินตพร เดชะผล  รหัสนักศึกษา 6422000124  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 2620601024789   บิดานายสนั่น   เดชะผล   มารดานางสาวต้อย   เปลี่ยนบุญ  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
4 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
5 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
6 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
7 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
8 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
9 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
10 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
11 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
12 66/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
13 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 65 2.5
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 65 2.5
5 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 57 1.5
6 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 1
2 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
3 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
4 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
5 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
6 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
7 65/2 บริจาคกระทง 25
8 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
9 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
10 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
11 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
12 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
13 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
14 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
15 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
16 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู 40
รวม 201