ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาวรรณ มะโนเชื้อ  รหัสนักศึกษา 6422000115  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601201861   บิดานายเทียนชัย   มะโนเชื้อ   มารดานางสาวดวงใจ   จันแดง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
2 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
3 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
5 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
6 65/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
7 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
8 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
9 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
10 66/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
11 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 79 3.5
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
4 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
5 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 74 3
6 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
2 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 1
3 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
4 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
5 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
6 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
7 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
8 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
9 65/1 โครงการภาษาจีนเพื่อการค้า 40
10 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
11 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
12 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
13 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
14 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
15 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
16 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
17 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
18 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
19 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
20 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
21 65/1 โครงการปัจฉิม 10
22 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
23 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
24 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
25 65/2 บริจาคกระทง 50
26 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
27 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
28 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
29 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 461