ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนันทศักดิ์ หญ้าลาภ  รหัสนักศึกษา 6422000106  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900762382   บิดานายสมศักดิ์   หญ้าลาภ   มารดานางสาวน้อย   ขวัญเอี่ยม  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 57 1.5
2 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 58 1.5
3 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
4 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 59 1.5
5 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 57 1.5
6 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 57 1.5
7 66/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 59 1.5
2 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0