ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเปรมกมล จีนเพชร  รหัสนักศึกษา 6422000067  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900751119   บิดานายพุ่ม   จีนเพชร   มารดานางสาวเกษร   ประดิษสอน  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
2 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
3 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
4 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
5 65/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
6 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
7 66/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
8 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 58 1.5
3 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 10
2 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
3 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
4 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
5 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
6 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
7 65/1 โครงการภาษาจีนเพื่อการค้า 40
8 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
9 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
10 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
11 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
12 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
13 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
14 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
15 65/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 25
16 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
17 65/2 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด 10
18 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2566 วันที่ 16 ธ.ค.65 10
19 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
20 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
21 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
22 65/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10
23 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
24 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
25 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
26 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
27 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
28 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
29 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
30 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
31 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 450