ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายรัตนากร มณีเขียว  รหัสนักศึกษา 6422000030  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900753375   บิดานายจรัญ   เสนดอน   มารดานางสาวจิตติมา   มณีเขียว  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
2 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 56 1.5
3 65/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 10
2 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
3 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
4 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
5 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
รวม 50