ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนากร แก้วโศก  รหัสนักศึกษา 6412000592  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1329901165712   บิดานายบุญตุ   แก้วโศก   มารดานางกัลยา   แก้วโศก  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
รวม 1    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
2 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 57 1.5
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
2 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
รวม 15