ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุษดี กัญญา  รหัสนักศึกษา 6412000583  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 5620590034435   บิดานายคำ   กัญญา   มารดานางสิงห์ทอง   กัญญา  อายุ 37 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
2 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
3 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
4 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
6 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
7 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 78 3.5
8 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
9 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
10 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
11 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
12 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
13 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
14 66/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 72 3
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 71 3
6 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 66 2.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
รวม 5