ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายจีระเดช รอดกสิกรรม  รหัสนักศึกษา 6412000565  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601193264   บิดานายนิวัฒน์   รอดกสิกรรม   มารดานางบุญเกิด   รอดกสิกรรม  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
2 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
3 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
4 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
6 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
7 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
8 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
9 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
10 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
11 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
12 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
13 65/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
14 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 66 2.5
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 68 2.5
6 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
7 65/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
9 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
10 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
11 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
12 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
13 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
14 65/2 โครงการปัจฉิม 10
15 65/2 บริจาคกระทง 20
รวม 200