ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัสสร หนูหอม  รหัสนักศึกษา 6412000556  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900734800   บิดานายสุด   หนูหอม   มารดานางคำปุ่น   กุมมารสิทธิ์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
2 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
3 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
4 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
6 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
7 64/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
8 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
9 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
10 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
11 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
12 66/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 75 3.5
13 66/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 72 3
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 70 3
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 66 2.5
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 66 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
11 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
12 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
13 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
14 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
15 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
16 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
17 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
18 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
19 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
20 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
21 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
22 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
รวม 275