ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุนิศา ทองสุข  รหัสนักศึกษา 6412000538  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900393093   บิดานายสมคิด   ทองสุข   มารดานางแฉล้ม   ทองสุข  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
2 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
3 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
4 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
6 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
7 65/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
8 65/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
9 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
10 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
11 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
12 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 60 2
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 67 2.5
6 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
2 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
3 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
6 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
7 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
8 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
9 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
10 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
11 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
12 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
13 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่9-12มกราคม2566 20
14 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่6-10มีนาคม2566 20
15 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่13-17กุมภาพันธ์2566 20
รวม 220