ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปีติภัทร รุ้งกระดี่  รหัสนักศึกษา 6412000529  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601198321   บิดานายวสันต์   รุ้งกระดี่   มารดานางสาวยุวดี   จีนเพชร  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
2 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
3 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
2 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 57 1.5
3 65/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
4 66/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 64 2
5 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
2 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
3 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
4 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
5 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
6 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
7 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
8 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
9 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
10 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
11 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
12 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
13 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
14 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่9-12มกราคม2566 20
15 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่6-10มีนาคม2566 20
16 65/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่13-17กุมภาพันธ์2566 20
17 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
18 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
19 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
รวม 235