ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนพดล อุดมสุข  รหัสนักศึกษา 6412000499  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601189755   บิดานายบุญเหลือ   อุดมสุข   มารดานางดำรง   อุดมสุข  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
2 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
3 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
4 64/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
5 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
6 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
7 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
8 65/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 61 2
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 55 1.5
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 66 2.5
6 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
7 65/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/2 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 20
3 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
4 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
5 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
6 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
7 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
รวม 75