ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายคมน์ศักดิ์ เหลืองสกุลวงศ์  รหัสนักศึกษา 6412000136  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1659902230868   บิดานายเดชดำรงค์   เหลืองสกุลวงศ์   มารดานางสาวครองบุญ   คล้ายบัว  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
2 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
3 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
4 65/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
5 65/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
6 65/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
7 65/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 61 2
2 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
3 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
4 64/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 58 1.5
5 65/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 72 3
6 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
7 65/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
3 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 15
4 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
5 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
6 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
7 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
8 65/2 บริจาคกระทง 25
9 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 10
รวม 100